Hazine taşınmazlarında tahsilatlar olağanüstü hal süresince ertelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayımladığı Milli Emlak Tebliği ile, deprem bölgesindeki illerde, Hazine’ye ait bina ve arazilere ilişkin olarak tahsil edilmesi gereken bedeller ile ecrimisillerin olağanüstü hal süresince erteleneceğini açıkladı.

Detaylar Resmi Gazete’de şöyle açıklandı:

“Bu Tebliğin amacı; 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında; 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak olağanüstü hal süresince sözleşmeye istinaden tahsil edilmesi gereken satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri, hasılat payları ve benzeri bedeller ile ecrimisillerin olağanüstü hal süresince ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Zamanaşımı dikkate alınacak

“Hazine taşınmazlarından 6 Şubat 2023 (bu tarih dâhil) tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi ile zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle ertelenir.

Ecrimisil bedellerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri ertelenir.”

Taksitlendirme ve ödeme

“Bu Tebliğ kapsamındaki kullanım bedelleri ve ecrimisiller İdarece başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenir ve taksitlendirilerek tahsil edilir. Bu bedellere herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmaz.

Erteleme dönemi: 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihi ile 8/5/2023 tarihi arasındaki dönemidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir